Kategoria: Egzystencja człowieka

CZŁOWIEK KULTURY

Analiza społecznej natury człowieka ukazy­wała na każdym krokulrolę elementów kultu­ry w kształtowaniu i rozwoju zbiorowego życia ludzi. Nie było ono nigdy jedynie organizacją podziału pracy, współdziałania i władzy dla osiągania konkretnych praktycznych celów; by­ło zawsze przeniknięte głęboko bogatą treścią ideowo-moralną, filozoficzną i artystyczną, któ­ra, wypełniając społeczną świadomość, stwa­rzała określone uzasadnienie dla wszelkich praktycznych zamierzeń i sposobów ich reali­zowani. Od najdawniejszych czasów społeczne życie ludzi było nierozerwalnie powiązane z ich twórczością kulturalną, dzięki której świat ja­ko całość miał być pojęty w pewien sposób, a sytuacja w nim człowieka określona teore­tycznie, a także praktycznie.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

ZAGADKA KULTURY

Każdy pierwotny system społeczny miał swą nadbudowę religij- no-metafizyczną, swe obrzędy i ceremonie, kształtowane przez sztukę i mity, swój kodeks moralny w pewien sposób uświęcony przez sa­mą naturę bytu.Powiązanie to było tak ścisłe, iż w konkret­nych badaniach prowadzonych przez etnologów nie można było oddzielić rzeczywistości spolecznej od rzeczywistości kulturalnej. System i totemiczny był zarówno bardzo precyzyjną  organizacją społeczną, funkcjonującą dla celów utrzymania życia i obrony interesów grupy,  jak i bardzo skomplikowaną „filozofią” mającą wyjaśnić strukturę świata i sytuację człowieka oraz zapewniać ludziom pomoc sił wyższych, i Bronisław Malinowski w swych koncepcjach, 1 ukształtowanych w znacznym stopniu pod 1 wpływem tych doświadczeń, jakich w pierwszym okresie pracy naukowej dostarczyło mu  studium totemizmu, wskazywał bardzo szczegółowo na powiązanie aspektów społecznych, 1 przejawiających się w organizacji i instytucjonalizacji, z aspektami kulturalnymi, wyrażającymi się w przekonaniach, wierzeniach, modelach postępowania, pragnieniach.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Naukowe zainteresowania różnorodnością  kultur i warunkami ich ewolucji rodziły się j wraz z rozszerzaniem się geograficznego hory­zontu świata dzięki dalekim podróżom. Zainteresowania te, bardzo już wyraźne w wieku  XVII, znajdowały wyraz w wielu zasadniczych I dyskusjach i polemikach w dobie oświecenia; j były punktem wyjścia licznych kontrowersji i ideologicznych na temat istoty człowieka, 1 względności norm moralnych, perspektyw realizacji utopijnych wizji sprawiedliwości spo­łecznej, możliwości odrodzenia kultury zdegenerowanej przez warstwy wyższe. Filozofia i literatura przedstawiały szczęśliwe i bogate kulturalne życie ludów niesłusznie zwanych dzikimi, jak również ludów, które zakładały podwaliny europejskiej cywilizacji.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

DOSTRZEŻONA WIELORAKOŚĆ

W tej atmosferze, gdy człowiek dostrzegał swą wielorakość, a zarazem jedność rodu ludz­kiego, rozwijały się — już w wieku XIX — różne kierunki badań nad systemami życia i kultury ludów i epok. Etnologia, obiecując rozszerzenie i pogłębienie samopoznania człowieka, stawała się nauką szczególnie pasjonu­jącą. Miała ona w sposób empiryczny i ścisły realizować wielke obietnice, jakie formułowa­li w swych historiozoficznych rozważaniach Herder i Kant, miała przynosić nowe i ważne argumenty dla polityki społecznej, której nau­kowe podstawy stwarzała ówczesna socjolo­gia. »Szczególne znaczenie w rozwoju etnologii zyskały sobie teorie Lewisa Henry Morgana, a następnie Edwarda Burnetta Tylora.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

W INNYM KIERUNKU

Morgan zaproponował szczegółową periodyzację kultu­ry, rozróżniając trzy okresy dzikości (okres naj­dawniejszy, w którym ludzie zbierali owoce, okres średni, gdy już korzystali z ognia, i okres późny, charakteryzujący się wynalazkiem łuku), trzy okresy barbarzyństwa (wynalazku ceramiki, oswojenia zwierząt i uprawy ziemi oraz wytopu żelaza) i trzy okresy cywilizacyjne (wynalazku pisma, wynalazku prochu, busoli i druku, wynalazku maszyny parowej, elek­tryczności i odkrycia praw ewolucji). Engels jak wiadomo — cenił wysoko studia Mor­gana i podzielał jego wizję postępu cywili­zacji. W innym kierunku zmierzały badania E. B. Tylora, co zaświadcza zwłaszcza jego głośnfe dzieło poświęcone kulturze pierwotnej, tłuma­czone na wiele języków świata.  Gdy Morgana interesował głównie aspekt społeczno-ekono­miczny rozwoju, w którym wynalazki technicz­ne wyznaczały fazy postępu.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!